توضیحات ژان بقوسیان درباره خرید ملک شخصی اش توسط محمدرضا شایگان