نظر ریاست محترم اتحادیه صنف مشاوران املاک

نظر ریاست محترم اتحادیه صنف مشاوران املاک در مورد استاد شایگان و کتاب آموزش مشاور املاک به شیوه شزوما