در ویدئوی امروز یاد می‌گیرید که پیش از رفتن به جلسه‌ی مذاکره، خط قرمزهای خود را مشخص کنید.

این تکنیک ساده به شما کمک می کند که شرایط را بله نفع خود تغییر دهید.

ویدئوی امروز را از دست ندهید.