دیدگاه جناب آقای نادر فرجی در مورد آموزش‌های شزوما